@home cafe AKIBA culutures ZONEten

Shop

@home cafe AKIBA culutures ZONEten

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO
/TAKUMI ARIMATSU

Category
CAFE
Address

1-7-6-5F

Sotokanda

Chiyoda-ku

Tokyo

Open
2022/02