misodare tonkatsu UTATSU

Shop

misodare tonkatsu UTATSU

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

 

Design

KNOT/SHIGERU SATO

TAKUMI ARIMATSU

Address

Takasaki OPA 8F

Yashimacho 46-1

Takasaki shi

Gunma

Open
2017/12