MOTSUYAKI YOSHIDA tomioka

Shop

MOTSUYAKI YOSHIDA tomioka

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO

TAKUMI ARIMATSU

Address

Tamioka Yamato Mansion 1F

1-26-13

Tomioka

Kotoku

Tokyo

Open
2018/2