Sakura

Shop

Sakura

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO
/TAKUMI ARIMATSU

Category
RESTAURANT
Address

Roppongi

Minato-ku

Tokyo

Open
2022/03