Bar Colette

Shop

Bar Colette

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

 

Design

KNOT/SHIGERU SATO

TAKUMI ARIMATSU

Address

3-6-3 Kashiwa

Kashiwashi

Chiba

Open
2017/11